Privacy Policy NVvL – versie 6 februari 2023

Inleiding

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek (NVvL) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVvL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen vooraf om uw toestemming als wij deze conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze

 

Als NVvL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door de NVvL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden, zoals facturatie van het lidmaatschap;
 • communicatie over NVvL gerelateerde onderwerpen;
 • verzenden van nieuwsbrieven en periodieken;
 • registratie van deelname aan bijeenkomsten.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVvL de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

 • voornamen
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • geboortedatum en plaats;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • soort lidmaatschap;
 • inschrijving en deelname aan bijeenkomsten;
 • website bezoek (IP-adres).

 

Uw persoonsgegevens worden door de NVvL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende het lidmaatschap en daarna voor onbepaalde tijd.

 

Het bewaren van ledeninformatie na het opzeggen van het lidmaatschap heeft als doel historie ledenverloop NVvL.

 

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De NVvL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens de NVvL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • onze IT-middelen zijn up to date beveiligd;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze bestuursleden. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek (NVvL)
Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM  Amsterdam
tel: 088-5113113

www.nvvl.eu, e-mail nvvl@nlr.nl