Doelstelling van de NVvL

De NVvL heeft ten doel deskundigheid en ervaringen uit te wisselen tussen hen, die in de luchtvaart en/of ruimtevaart technisch en/of wetenschappelijk werkzaam zijn, en de resultaten daarvan ook aan derden ten goede te doen komen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

1. Het verenigen van:

  • belangstellenden in de luchtvaart en/of ruimtevaart in algemene zin;
  • natuurlijke personen, op het vakgebied der luchtvaart en/of ruimtevaart werkzaam of werkzaam geweest;
  • rechtspersonen, die met de luchtvaart en/of ruimtevaart te maken hebben;
  • het verdiepen van de op het vakgebied der luchtvaart en/of ruimtevaart gerichte kennis van haar leden door het organiseren van lezingen, voordrachten, symposia, fora, congressen en excursies naar bedrijven, instituten, instanties en centra, waar activiteiten op het gebied van de luchtvaart en/of ruimtevaart, dan wel aanverwante gebieden, plaatsvinden; die verdieping kan tevens plaatsvinden door deelname aan internationale en nationale symposia van organisaties waarvan de NVvL lid is.

 

2. Het uitgeven en verspreiden van voor de vereniging gehouden voordrachten, dan wel van samenvattingen daarvan;

3. Het verstrekken van inlichtingen;

4.Het vestigen en onderhouden van betrekkingen met verenigingen en instanties in binnen- en buitenland, waarvan de doelstellingen naar het oordeel van de algemene ledenvergadering in voldoende mate overeenkomen met die van de vereniging;

5. Andere wettige middelen