GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 16 januari 2023

Gebruiksvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek (NVvL), gevestigd Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM  Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40539065

ARTIKEL 1 –   TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 2 –   DEFINITIES

ARTIKEL 3 –   DOEL

ARTIKEL 4 –   REGISTRATIE

ARTIKEL 5 –   LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 7 – E-MAIL

ARTIKEL 8 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

ARTIKEL 9 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 11 – WIJZIGINGSBEDING

 

 

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, betaald en gratis, die de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek aanbiedt. Door gebruik van een of meerdere van deze diensten accepteert een bezoeker of lid deze gebruiksvoorwaarden.

 

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

 • NVvL: Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek
 • Website: de website die de NVvL in gebruik heeft, nvvl.eu.
 • Bezoeker: een natuurlijk persoon die op de Website surft.
 • Lid: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een NVvL-lidmaatschap heeft afgesloten.
 • Lidmaatschap: de dienstverlening waar een lid recht op heeft
 • Diensten: alle vormen van dienstverlening die de NVvL op haar website aanbiedt.

 

ARTIKEL 3 – DOEL

3.1 De gebruiksvoorwaarden zijn onder meer bedoeld om:

 • de gebruiker te informeren over de manier waarop het lidmaatschap kan worden afgesloten en te beëindigen
 • de gebruiksvoorwaarden voor de Website uiteen te zetten
 • de lidmaatschapsvoorwaarden uiteen te zetten

3.2 De NVvL biedt bezoekers en leden een platform waarmee de toegang tot informatie wordt verkregen, al dan niet tegen betaling.

 

ARTIKEL 4 – REGISTRATIE

4.1 Iedere bezoeker kan zich inschrijven op de website en daardoor lid worden. Met de inschrijving staat de bezoeker ervoor in dat hij handelingsbekwaam is.

4.2 Door lid te worden maakt de bezoeker een gebruikersomgeving (gebruikersaccount) op de website aan. Dit gebruikersaccount wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord.

4.3 Elke gebruikersnaam en wachtwoord combinatie is uniek voor ieder lid. Het lid is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord.

4.4 Het lid garandeert de juistheid van de verstrekte gegevens tijdens zijn inschrijving. Het lid draagt de volle en volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit onjuiste of te laat verstrekte gegevens.

4.6 De NVvL behoudt zich het recht voor om het gebruikersaccount van iedere gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden schendt te verwijderen, in het bijzonder wanneer de gebruiker onjuiste informatie bij de registratie heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 5 – LIDMAATSCHAP

5.1 De bezoeker kan de volgende lidmaatschappen aangaan:

 • gewoon lidmaatschap
 • studentenlidmaatschap
 • bestuurderslidmaatschap

5.2 Een gewoon en studentenlidmaatschap geeft toegang tot

 • de nieuwsbrieven die sinds 2020 zijn uitgebracht
 • de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVvL
 • de agenda en notulen van de Algemene Ledenvergaderingen
 • een overzicht van de vanaf 1941 gehouden lezingen voor leden van de NVvL
 • de inhoud van het merendeel van die lezingen

Een bestuurderslidmaatschap geeft, behoudens bovenvermelde informatie, tevens toegang tot agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen.

5.3 Elk lidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar, ongeacht de datum van inschrijving. Betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt middels betaling op de NVvL-website. Zolang het lidmaatschap niet conform de gebruiksvoorwaarden is opgezegd, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd en ontvangt het lid een email met het verzoek zijn lidmaatschapsgeld te betalen via de website.

5.4 Een studentenlidmaatschap eindigt nadat het betreffende lid de status van student verliest. Het lid dient bij voortzetting van zijn lidmaatschap de vorm van diens lidmaatschap te wijzigen of het lidmaatschap op te zeggen.

5.5 Het lidmaatschap kan op elk moment worden opgezegd tegen het einde van de lidmaatschapsperiode van een jaar. Na opzegging behoudt het lid de toegang tot de diensten van de NVvL tot aan het einde van de betreffende lidmaatschapsperiode. Elk verzoek om een lidmaatschap te wijzigen of op te zeggen geschiedt door middel van een e-mail naar nvvl@nlr.nl.

5.6 De bedragen voor de lidmaatschapsgelden staan vermeld op de website. Voor het afsluiten van het lidmaatschapsgelden de prijzen zoals ze op de website stonden op het moment van het aanvragen van het lidmaatschap.

5.7 Het lidmaatschap is persoonlijk en gebruik is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik door het lid. Het lid mag de inschrijving en/of de rechten en verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien niet aan derden overdragen op welke wijze dan ook.

 

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 De NVvL behoudt zich het recht voor om de bedragen voor lidmaatschappen en de bedragen voor producten te wijzigen. Voor bestellingen van producten gelden de prijzen van het moment van bestelling. Voor lidmaatschappen gelden de prijzen van het moment van aangaan van het lidmaatschap.

 

ARTIKEL 7 – E-MAIL

7.1 Om haar leden van relevante ontwikkelingen op de hoogte te houden stuurt de NVvL regelmatig een e-mail toe. De ontvanger kan zich via een in de e-mail bijgevoegde link hiervoor afmelden.

 

ARTIKEL 8 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 De website, de nieuwsbrieven en andere uitingen van de NVvL evenals de gepubliceerde teksten, afbeeldingen, foto’s, geluiden en beelden, zijn het exclusieve eigendom van de NVvL, tenzij anders aangegeven.

 

ARTIKEL 9 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1 In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben leden recht op inzage, correctie en/of verwijdering van hun persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een verzoek daartoe per e-mail te richten aan de NVvL: nvvl@nlr.nl. Verwezen wordt daartoe naar het Privacy Statement van de NVvL.

 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De NVvL is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door gebruikers, leden of derden die direct of indirect voortvloeien uit de niet-naleving door gebruikers, leden of derden van een van de verplichtingen die in de gebruiksvoorwaarden zijn beschreven.
De NVvL is niet aansprakelijk voor het gebruik van de website voor andere dan de in deze voorwaarden omschreven doeleinden.
De NVvL is niet aansprakelijk voor het gebruik en de juistheid van de informatie op de website.
Mocht de NVvL toch aansprakelijk zijn voor enige door gebruikers, leden of derden geleden schade, dan is die schade beperkt tot € 1000,-.

10.2. De gebruikers en leden zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, materieel of immaterieel, die zij naar aanleiding van het gebruik van de website lijden of hebben geleden.

 

ARTIKEL 11 – WIJZIGINGSBEDING

11.1 De NVvL behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de gebruiksvoorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker, gebruiker en het lid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden.

 

ARTIKEL 12 – VOORBEHOUD

12.1 Indien de gebruiksvoorwaarden afwijken van de statuten van de NVvL dan zijn de statuten van toepassing.

 

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Nederlands recht is van toepassing op het Lidmaatschap en deze voorwaarden, met uitsluiting van de daarin opgenomen regels over internationaal procesrecht.

13.2 Geschillen in verband met het Lidmaatschap of deze voorwaarden die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam. Het voorgaande doet niet af aan het recht van partijen om in onderling overleg het geschil aan arbitrage te onderwerpen.

13.3 Als een bepaling in deze voorwaarden of het Lidmaatschap nietig of vernietigbaar is op grond van de toepasselijke wetgeving, blijven de overige bepalingen onverminderd gelden. In dat geval zullen Partijen in goed vertrouwen een alternatieve bepaling overeenkomen die de nietige of vernietigbare bepaling vervangt en die, voor zover mogelijk, het doel van de oorspronkelijke bepaling vervult.