Wie kunnen lid worden van de NVvL?

Iedereen, die in de luchtvaart en/of ruimtevaart of in een daaraan verwant gebied een functie vervult of vervuld heeft en een universitaire opleiding, hogere technische beroepsopleiding (of vergelijkbaar) heeft genoten of nog in opleiding hiervoor is, kan lid worden van de NVvL. Tevens kan ieder als lid worden toegelaten, die vanwege zijn functie of ervaring een bijdragen tot de activiteiten van de vereniging denkt te kunnen leveren.

Leden kunnen rechtspersonen zijn, betrokken bij de lucht- en/of ruimtevaart.

Naast leden kent de vereniging ereleden en begunstigers.

Ereleden en begunstigers

Begunstigers zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen bijdrage.

Ereleden zijn natuurlijke personen, die op voordracht van het bestuur of van tenminste 20 leden als zodanig door de ledenvergadering zijn benoemd wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging of de luchtvaart en/of ruimtevaart in het algemeen.

 

De ereleden van de NVvL zijn:

ir. J. Boelen (1974), secretaris van 1951 – 1974, overleden 1979

ing. F.J. Sterk (1997), secretaris van 1974 – 1992, overleden 2020

ing. P. Kluit (2016), secretaris van 1992 – 2006 en penningmeester 2011 – 2016, overleden 2018

ir. H.J.M. van Leeuwen (2016), penningmeester van 1997 – 2011, gewoon bestuurslid van 2011 – 2015

ir. C. Hermans (2016), secretaris van 2006 – 2016, overleden 2021