Bericht van de voorzitter

Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, dat bij verschijning al vier weken oud is. Niettemin wens ik u allen alsnog een voorspoedig 2024 toe.

Als bestuur hopen wij dat wij dit jaar weer een interessante serie lezingen kunnen aanbieden. Zoals eerder gemeld gaat de jaarlijkse frequentie van lezingen omlaag naar ca. vier. Wel proberen we jaarlijks een symposium te organiseren, al dan niet samen met KIVI-Aerospace Engineering.

Een belangrijk aandachtspunt is hoe wij als bestuur denken over de toekomst van de NVvL. Passen onze activiteiten en doelstellingen nog wel in deze tijd of moeten we de bakens verzetten? Het zal een vast agendapunt zijn bij onze vergaderingen.

De datum van de Algemene Ledenvergadering, zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief, is verplaatst naar donderdag 30 mei. Noteert u dat! We vergaderen dan bij de TU-Delft Faculteit L&R. Aansluitend houdt Fred Abbink een lezing (zie de agenda hierna).

Op donderdag 15 februari a.s. houdt Jos Stevens een lezing over de ontwikkeling van de helikopters en over het werk dat het NLR daaraan heeft verricht en nog steeds verricht. Jos is uitermate deskundig en kan boeiend vertellen over dit onderwerp. De bijzonderheden van zijn lezing staan vermeld in de agenda.

Bericht van de penningmeester

Met de komst van de nieuwe website is het mogelijk geworden de inning van de contributie te automatiseren. Daarbij hebben we uw hulp nodig. U moet zich eenmalig opnieuw aanmelden als lid via website.

Hiervoor gaat u naar onze website: https://nvvl.eu/ en kies rechtsboven de optie “lid worden”. Daarna kiest u de optie “Ik ben nog geen lid”. U registreert zich dan en dan zult u op een gegeven moment gevraagd worden om het lidmaatschapsgeld van 35 euro te betalen.

Diegenen onder u die lid zijn van de NVvL via de KNVvL hoeven niets te doen. Uw contributie wordt via de KNVvL betaald.

Ook als u zelf de jaarlijkse contributie voor 2023 al betaald heeft hoeft u nu even niets te doen. Wij willen u vragen de contributie voor 2024 wel via registratie via de website te gaan betalen.

Volgende lezing: De ontwikkeling van de helikopter en de bijdrage daaraan door het NLR

De helikopter heeft een unieke en belangrijke positie veroverd binnen de luchtvaart. Maar hoe is het zover gekomen?

De presentatie geeft een overzicht van de ontwikkeling van de helikopter en de bijdrage die daaraan is geleverd door Nederland, met name door het NLR (en diens voorlopers). Ten opzichte van vliegtuigen ontwikkelde de helikopter zich langzaam, mede door een gebrek aan een lichte, maar krachtige motor. Maar er waren ook een aantal technisch problemen die moesten worden overwonnen. Deze problematiek zal worden toegelicht, evenals de oplossing, waarvoor Nederlandse patenten zijn verleend.

Tot slot worden een aantal NLR-onderzoeken besproken, die mede van invloed zijn geweest op de verdere ontwikkeling en het gebruik van de helikopter.

Over Jos Stevens

Jos is in 1983 afgestuurd aan de Technische Universiteit (toen nog Hogeschool) te Delft, afdeling Lucht- en Ruimtevaarttechniek. In zijn derde studiejaar kwam hij in aanraking met helikopters en die passie is altijd gebleven. Tijdens en na zijn militaire dienstplicht werkte hij bij het Prins Maurits Laboratorium van TNO aan het opzetten van computer-modellen voor de bepaling van de kwetsbaarheid van helikopters voor vijandig vuur.

 In 1985 kwam Jos in dienst bij het NLR bij de groep helikopters binnen de afdeling Vliegtuigen. Later groeide de groep uit tot een afdeling en werd uiteindelijk het Department for Vertical Flight & Aeroacoustics. Deze afdeling is uniek binnen het NLR omdat er werkzaamheden worden verricht op alle aspecten van helikopters.

Dat blijkt ook uit de vele onderwerpen die Jos heeft behandeld tot aan zijn vroeg-pensioen in 2021: van vliegprestaties tot vliegeigenschappen, van voorontwerp tot vliegproeven, van operationele ondersteuning tot vluchtsimulaties, van vliegveiligheid tot lesgeven aan drone-vliegers, van het ‘groener’ maken van helikopters tot de ontwikkeling van nieuwe (geavanceerde) concepten, enz.

  • Datum: 15 februari 2024
  • Tijd: 19:30 – 21:00 uur
  • Plaats: NLR, Auditorium A+ B, Anthony Fokkerweg 2, Amsterdam
  • Spreker: Jos Stevens

Agenda

  • 15 februari – lezing
  • 30 mei – ALV + lezing
  • 19 september – lezing
  • 21 november – lezing